Ny arbejdstidsaftale i Odense

Underskrifter sent tirsdag aften...

                                                                                            

Ny arbejdstidsaftale for lærerne i Odense:

Tirsdag aften blev der sat underskrifter på en ny arbejdstidsaftale for 2009 – 2011.

Aftalen skal sikre folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads, hvor lærerne får ansvar for at løse den samlede undervisningsopgave.

Formanden for Odense Lærerforening, Anne-Mette Kæseler Jensen, vurderer, at aftalen samlet set er god:

- Den centrale aftale ved OK08 indebar en opgave, der gik ud på at forhandle en ny arbejdstidsaftale lokalt. Der var mellem de centrale parter enighed om, at forudsætningen for en ny aftale skulle være, at den var ressourceneutral. Og inden for de rammer vurderer jeg, at vi her i Odense samlet set har fået en god aftale. Erfaringer fra andre lærerkredse i landet, som tidligere har indgået en aftale af samme type som den, vi nu har, er positive.

- Aftalen giver lærerne ansvaret for selvstændigt at løse den samlede undervisningsopgave. Og det er mit håb, at lærerne dermed også vil opleve, at de får mulighed for at prioritere deres arbejdsindsats, så den bliver lagt, hvor det gør den største forskel for eleverne og undervisningen, siger Anne-Mette Jensen.

- Der er ingen tvivl om, at alle nu skal til at tænke arbejdstid på en ny måde. Både lærere, ledere og tillidsrepræsentanter. Det bliver en ny lærerrolle, men også en ny lederrolle, hvor tillid mellem parterne er uhyre vigtig.

- Vi vil sammen med Skoleafdelingen nøje følge, om hverdagen ude på skolerne lever op til aftalens intentioner. Og vi vil især have fokus på, om det er blevet mere attraktivt at være lærer, siger Odense Lærerforenings formand.

Aftalen følger den centrale forudsætning om to-årig aftale og udløber 31. juli 2011.

Fakta:

Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen er aftalt til 2,20 pr. undervisningstime for 1. – 10. klassetrin, herunder også for specialundervisning.

Faktoren 2,20 er også gældende for børnehaveklasseledere, men her er klasselærerakkorden indeholdt.

Faktoren er anderledes for nyuddannede, for tilfældige vikartimer og for lærere på Nørrebjerg- og Enghaveskolen.

Der er aftalt akkorder for en række områder:

- lejrskoler, hvor grundskemaet fastholdes, suppleret med 9 timer pr. dag

- prøveafvikling

- 18 timer pr. ECTS-point for en række efter-/videreudannelser

- akkord for arbejdet som tillidsrepræsentant

Desuden sker der omfordeling af en række løntillæg, der bortfalder som følge af overgangen til en ny aftale:

- undervisningstillæg, selvstyretillæg, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg.

Disse tillæg indgår fremover i et ”Odense-tillæg”, som vil være forskelligt for ansatte på Ny Løn, personlig ordning og tjenestemandsansatte.

Odense Lærerforenings styrelse godkendte onsdag morgen enstemmigt aftalen.


Du kan læse hele aftalen ved at klikkeher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner

Målgruppe