Odense Lærerforenings bemærkninger til Odense Kommunes budget 2024 - Stop folkeskolens onde spiraler

Forud for kommunalvalget i 2021 udtrykte politikerne vilje til at tage fat på en økonomisk genopretning af folkeskolen. Her to år efter rammes folkeskolen igen af besparelser, som allerede i indeværende år har kostet lærerstillinger, og som forventes igen at gøre det i 2024. Børn og Ungeudvalget har i foråret 2023 besluttet, at skolernes budgetter for 2023/2024 reduceres med 12 mio. kr. årligt stigende til 24 mio. kr. årligt i 2024/2025 (omregnet til stillinger er det op mod 50 lærerstillinger). Udvalget forklarer besparelserne med, at det faktiske elevtal er større end i befolkningsprognosen, der budgetteredes efter; at der er merudgifter til de børn, som går på friskoler, privatskoler og efterskoler; at der er udgifter til ukrainske elever, og at der er visiteret flere elever med behov for særlige tilbud, end der var budget til.


Besparelserne på folkeskolen skaber onde spiraler, som ender med yderligere udhuling af folkeskolens økonomi:

  • Ond spiral 1: Besparelser på folkeskolen fører til vækst i antallet af elever med behov for særlige tilbud, som igen finansieres ved besparelser på folkeskolen. Når stigningen i antallet af børn med særlige behov finansieres af besparelser på almenområdet, bliver der færre ressourcer til forebyggende støtteforanstaltninger og rettidige indsatser i den almene undervisning, og dermed øges deres behov for særlige tilbud, som så igen finansieres ved besparelser på folkeskolen.

  • Ond spiral 2: Besparelser på folkeskolen vil føre til flugt til fri- og privatskoler, hvilket vil give merudgifter hertil, som igen finansieres ved besparelser på folkeskolen: De økonomiske besparelser på folkeskolen har medført færre lærere – men uden at der er sket et tilsvarende bortfald af opgaver. Det efterlader et yderligere arbejdspres, og det vil kunne mærkes på kvaliteten og på elevernes trivsel og gøre folkeskolen - i nogle forældres øjne - mindre attraktiv sammenlignet med fri- og privatskoler.


Logikken bag disse onde spiraler truer på længere sigt folkeskolens overlevelse som en folkets skole.

Lad os i stedet modvirke og vende de onde spiraler.

Sørg for at sikre folkeskolernes grundbudgetter frem for at udhule dem.

 

 

Emner

Målgruppe