Kandidater til styrelsen 2024 - følgende kandidater har meldt sig på banen

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling med valg til styrelsen afholdes den 8. marts 2024 kl. 16.00 i Odense Congress Center - dørene åbner kl. 15.30. Praktisk information om generalforsamlingen her:

https://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2024

 

VALG AF FORMAND

Charlotte Holm

Charlotte Holm

Jeg genopstiller som for formand, fordi jeg fortsat har mod på og kræfter til at fortsætte det fagpolitiske arbejde med at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Det er kernen i foreningens arbejde og er grundlæggende forudsætninger for, at der kan leveres undervisning af høj kvalitet. 

Lærerne løber stærkere som aldrig før. De når ikke det, de skal og gerne vil. Det underminerer alle gode intentioner og øger arbejdspresset yderligere med stor risiko for at gå ned med stress. Projekter og koncepter fylder fortsat meget, og det forstyrrer lærernes autonomi. Der skal være tid og ro til at fordybe sig, så der er plads til refleksion og udvikling af undervisningen. Oveni det er tilstrækkelig forberedelsestid fortsat en mangelvare, og det giver moralsk stress, hvis man igen og igen har følelsen af at måtte hutle sig igennem lektion efter lektion.  Det er afgørende, at lærernes arbejdsforhold danner et bæredygtigt grundlag for professionelt overskud i hverdagen og for at kunne holde til et helt arbejdsliv. Det gælder alle fra de helt unge nyuddannede til seniorerne. Det burde også være højt prioriteret set gennem arbejdsgiverbriller med bevidstheden om, at rekrutterings- og fastholdelsesdagsordenen trænger sig mere og mere på.


VALG AF NÆSTFORMAND

Karen Heide-Jørgensen

Karen Heide-Jørgensen

Styrelsesmedlem, lærer og tillidsrepræsentant på Hunderupskolen.

Livsfasepolitik
Et godt lærerliv skal starte med seriøse lærerstartsordninger og slutte med værdige seniorforhold. Det skal vi blive ved med at kæmpe for i Odense Lærerforening. Men hvordan holder man i det hele taget til et langt arbejdsliv i folkeskolen, når man år efter år arbejder
under et alt for højt tidspres? Når man udsættes for moralsk stress, fordi ens professionelle dømmekraft udfordres af de økonomiske rammer? Når reel efteruddannelse er en mangelvare? Og når den følelsesmæssige belastning i arbejdet med eleverne er for høj og i værste fald ender i arbejdsrelateret vold.
Jeg stiller op som kandidat til næstformandsposten i Odense Lærerforening, fordi jeg gerne vil arbejde for bedre psykiske arbejdsforhold for foreningens medlemmer. Det skal blandt andet ske gennem et systematisk arbejde med livsfaser. Ikke som interessekonflikter, men på baggrund af solidaritet og det stærke fællesskab, vi har i Danmarks Lærerforening.

 

Carina Bundesen Madsen

Carina Bundesen Madsen

Jeg stiller op til posten som næstformand, fordi jeg med stort mod og lyst ønsker at gå ind i det fagpolitiske arbejde, med at forbedre og sikre medlemmernes arbejdsvilkår. Det skal opleves, at vilkårene passer til den hverdag, I står i ude på skolerne. Jeg mener at have det, som kræves for at træde længere ind på den fagpolitiske scene og jeg ser frem til at tage et større ansvar.
Jeg vil arbejde for at styrke TR ude på de enkelte arbejdspladser, da jeg ser tillidsrepræsentanterne som omdrejningspunktet for foreningens arbejde. TR er medlemmernes nærmeste kontakt til foreningen, og det er et stærkt fagforeningskort at have på hånden!
Mine erfaringer, som lærer, både fra almen- og specialundervisningen, på Rosengårdskolen og ikke mindst mine erfaringer som TR, er mit fundament for at kunne gå forrest og sætte retning i formandskabet sammen med styrelsen, i et tæt samarbejde med TR, AMR og medlemmerne.

Vi skal fortsat være med der, hvor vigtige beslutninger med betydning for medlemmernes arbejde træffes - og lige der brænder jeg for at være med til at udvikle og formidle foreningens politik, alt sammen med det for øje at sikre arbejdsvilkår, der gør, at det er godt og trygt at være lærer.

 

KANDIDATER TIL STYRELSEN

Henrik Oxholm

Henrik Oxholm

Tempoet skal ud af folkeskolen og tiden til kerneopgaven tilbage
Antallet af opgaver for den enkelte lærer på den enkelte skole, er i flere år vokset i antal og omfang. Jeg vil arbejde for, at lærerens kerneopgave igen kommer i centrum - nemlig at danne og uddanne elever. Det betyder i praksis færre møder, færre projekter og en frasigelse af den overordnede detailstyring, der har præget den danske folkeskole igennem de sidste mange år.

Nutidens skoleklasse er i dag helt forskellig fra, hvordan en skoleklasse så ud for blot en generation siden. Forskellige kulturer, forskellige opdragelsesmønstre, et stort fokus på det enkelte individs behov, et markant øget skole-forældresamarbejde samt mange flere opgaver der ligger ud over den daglige undervisning. Dette er blot nogle af de ændrede vilkår læreren står overfor i dagens skoleklasse. Derfor skal vi arbejde for at Odense Kommune anerkender de ændrede forhold, prioriterer en bedre økonomi for skolerne så der kan ansattes flere
lærere ud på de odenseanske folkeskoler. De øgede midler skal bruges til flere 2-lærer timer i klasserne, til gavn for både elever og lærere.

 

Jan Andersen

Jan Andersen

Jeg er fællestillidsrepræsentant i Odense Lærerforening.
Jeg kæmper for en sand økonomi med stillinger i.
Jeg kan godt sige, at sammenkraften i OLF er medlemmerne og tillidsvalgte.
For det første er det et godt ståsted og afsæt for indflydelse, og for det andet minder det os hver dag om, hvorfor vi er en fagforening.
Vi skal prioritere i trængslen af opgaver. Hvad sætter politikerne i gang? Forvaltningen? Skolen? Hvad er der råd til?
Vi skal kunne holde til opgaver og undervisning – hele arbejdslivet. Vores job skal ikke være fyldt op til bristepunktet, - der skal være plads og overskud til arbejdet med inklusion mellem mange former.
Der er vilje, men vejen er alt for ofte blind.
Forberedelsen tilter som den pulje, vi betaler en underfinansieret folkeskole med. Det gode budskab er, at en solid og anvendelig forberedelse, vi kan regne med, løfter kerneopgaven. Den frihed vi har udsigt til, skal ikke betales med det uophørlige arbejde eller dårlig samvittighed over at være væk f. eks. på et fagligt kursus, fordi kollegerne skal løbe hurtigere.

Vi er de bedste kort, vi kan spille eleverne i hænderne uanset, hvor vi som medlemmer har vores daglige gang. Det kan vi godt være stolte af.

Jeg genopstiller til styrelsen.

 

Christina Alnor

Christina Alnor

Jeg er 44 år gammel og arbejder som lærer og TR på Munkebjergskolen.
Jeg stiller op til kredsstyrelsen for at være med til at skabe bedre vilkår for mine kolleger i Odense.
Vores største udfordring er inklusionsopgaven. Det presser vores arbejdsmiljø og flere af os oplever magtesløshed og føler at vi ikke lykkedes i vores arbejde. For nogle af os fører det til sygemeldinger. Måske fordi vi oplever at være låst og uden handlemuligheder.
Det er et politisk ansvar at give os de handlemuligheder, som vi og vores ledere mangler for at lykkes med inklusionsopgaven.

Jeg vil kæmpe for, at forbedre de rammer og handlemuligheder vi har, når vi møder elever, der ikke trives i skolelivet. Jeg ved, at kredsstyrelsen til stadighed arbejder med denne udfordring, og jeg vil gerne bakke op om det allerede igangværende arbejde.

Dernæst ønsker jeg, at opgaveoversigterne på skolerne i Odense bliver bedre og mere gennemskuelige, så der bliver et solidt grundlag for dialog og samarbejde om, hvordan vi skal prioritere vores arbejdstid. Det skal ikke være op til den enkelte leders kompetencer i Trio, om vi som lærere får overskuelige og gennemsigtige opgaveoversigter.

 

Peter Nielsen

Peter Nielsen

Jeg hedder Peter Nielsen, er lærer og TR på Risingskolen.
Jeg er stor fan af professionsidealet og Folkeskoleidealet som er udarbejdet af Danmarks Lærerforening. Det er sådan jeg gerne vil se min profession og min folkeskole.
Jeg tror og håber stadig på ’den danske model’ og derfor også på arbejdstidsaftaler, overenskomster og andre indgåede aftaler. Og når de er indgået, skal de holdes for vores alles bedste.
Helt konkret - har jeg indtil nu - og vil fortsat arbejde for bedre kvalitet i vores opgaveoversigter og beskyttelse mod urimelige arbejdsmængder, skjult i ’opgaver under 60 timer’. Opgørelse af vores arbejdstid er enten vigtigt - eller også bør den del af aftalen udgå. Indtil andet er aftalt, vil jeg kæmpe for, at vi får opgjort vores arbejdstid.
Jeg vil arbejde for at efteruddannelse/opkvalificering bliver honoreret som det sig bør, og bliver respekteret og anerkendt fair. Her tænker jeg især på den tid den enkelte lærer/børnehaveklasseleder får stillet rådighed for gennemføre sin efteruddannelse.
Risingskolen er en af de største skoler i Odense Kommune både på normal- og specialområdet. Derfor mener jeg, at Risingskolens størrelse, udfordringer og erfaringer kan bidrage positivt til arbejdet i kredsstyrelsen, til gavn for alle skoler i Odense Kommune.

 

Liana Juhl Thomsen

Liana Juhl Thomsen

Jeg hedder Liana Juhl Thomsen og har været lærer i 24 år og stort set undervist i Vollsmose i alle årene. Først på Humlehaveskolen, så Abildgårdskolen og nu Odinskolen. I 2016 blev jeg valgt som AMR og i 2020 blev jeg udpeget af Odense Lærerforening som arbejdsmiljørepræsentant i Forvaltningsudvalget i Børn- og Ungeforvaltningen og i 2022 udpeget til Hovedudvalget. For mig giver det god mening gennem en plads i styrelsen at blive klædt bedre på til at løfte vigtige emner ind i Forvaltnings- og Hovedudvalget og tilbage til styrelsen, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne til gavn for lærerne. Den sammenhængskraft vil styrke arbejdet for at skabe forbedringer for et bedre arbejdsmiljø. 

Det psykiske arbejdsmiljø
Jeg er især optaget af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Det bliver mere og mere presset i takt med, at vi bliver færre til at løfte opgaverne. Det er både de nyuddannede lærere, dem midt i arbejdslivet og seniorerne, der oplever moralsk stress, når de gang på gang oplever ikke at kunne lykkes med arbejdsopgaven.

Et fleksibelt arbejdsmiljø
Vi skal have et fleksibelt arbejdsmiljø og en arbejdsmængde, som kan imødekomme et stigende antal arbejdsbetinget stress-sygemeldinger. Det vil jeg kæmpe for, hvis jeg bliver valgt ind i styrelsen.

 

Niels Munkholm Rasmussen

Niels Munkholm Rasmussen

Klasselærer, inklusion og seniorordninger

Det er foruroligende, at elevernes skolehverdag bliver mere og mere individualiseret og ramt af dårlig trivsel. Derfor skal klasselærerfunktionen opprioriteres både indholdsmæssigt og tidsmæssigt. I det hele taget må vi arbejde for et godt og målrettet undervisningstilbud til alle elever og især til de fagligt og socialt dårligste stillede elever, hvad enten der er tale om inklusion eller specialundervisning.

En anden mærkesag er bedre seniorordninger. Med udsigt til et meget langt arbejdsliv er det utåleligt, at der ikke, udover den nu selvbetalt aldersreduktion, er mulighed for en mindre arbejdsbyrde i den sidste del af lærerlivet.

Mere tid til forberedelse og efteruddannelse er kernen i vores muligheder for en bedre didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen.

Endelig skal vi som fagforening vedholdende gå efter en ensartet løn og nogle arbejdsvilkår, der svarer til det ansvar og de opgaver, som vi har som lærere og børnehaveklasseledere.

Derfor fortsætter jeg gerne endnu en periode med fagpolitik og skolepolitik i Odense Lærerforening.

 

Nirmin Adel Hamad

Nirmin Adel Hamad

Lærer på Odinskolen, tidligere TR og tidligere styrelsesmedlem.

Medlemmernes arbejdsvilkår og elevernes retskrav

At vi skal have den nødvendige tid til at forberede undervisningen giver sig selv. Sådan er det desværre ikke. Muligheden for at lykkes med opgaven er presset. Projekterne er stadig mange, og inklusionsopgaven stadig for stor.
Det forringer vores arbejdsvilkår og påvirker arbejdsmiljøet på skolerne.

Besparelserne i Odense Kommune fortsætter, og det påvirker også vores arbejdsmiljø, så vi på skolerne hele tiden skal løbe lidt stærkere. Men ingen skal blive syge af at gå på arbejde!

Jeg brænder for dansk som andetsprog (DSA) og havde det også som fokuspunkt i min tidligere periode som styrelsesmedlem, hvor jeg var med til at kæmpe mod nedskæringer samt bidrog til at dagsordenssætte de udfordringer, der opstår i forbindelse med måden, som modtagelsen af nyankomne elever finder sted. Tosprogede elevers behov for undervisning i både basis og supplerende dansk som andetsprog er svært at imødekomme, fordi området i mange år er blevet beskåret. DSA trænger til et løft!

Ovenstående faktorer rammer vores mulighed for at planlægge og evaluere vores undervisning, så vi kan nå alle vores elever.

Jeg stiller op til styrelsen, fordi jeg vil kæmpe for medlemmernes – VORES - arbejdsvilkår og elevernes retskrav.

 

Kristina Malmer Rasmussen

Kristina Malmer Rasmussen

Lærer, tidligere TR og “Riven” i Lærerbladet.

‘Eksperterne’ peger på, at den vanskelige inklusionsopgave ikke lykkes ved at ekskludere børn. Vi skal snarere arbejde forebyggende og skabe stærke børnefællesskaber. Hertil er folkeskolen den oplagte arena. Og i folkeskolen er det lærerne, der er eksperterne. Vi ved, hvad der skal til, og vi er klar til at løfte opgaven. Vi er eksperter. På professionen. På praksis. På vores skoler. På vores respektive elevgrupper.
Faktisk går vi jo allerede ‘eksperternes’ ærinde. Den forebyggende indsats er en væsentlig del af vores pædagogiske arbejde. To-lærertimer er -heldigvis- blevet mere prioriteret, men mængden skal øges. Det samme skal tiden til den fælles forberedelse.

Vi skal være sammen om skolen. Sammen om praksis. Men det kræver tid. Efteruddannelse. Og tillid til vores faglighed, både pædagogisk og didaktisk. Pædagogikken og didaktikken er lærernes fagområde. Vores ekspertise. De enkelte skolers værdier, visioner, faglige mål og pædagogiske idealer udgør et vigtigt bagtæppe. Det er det, der danner basis for en skolekultur. Men hvordan vi udmønter disse i praksis og knytter det an til de respektive elevgrupper, er lærernes faglige råderum.

Jeg stiller op til kredsstyrelsen, fordi jeg har et stort ønske om at være en del af den pædagogiske og didaktiske stemme i debatten. Jeg vil arbejde for, at de midler, der tilføres skolerne i højere grad bruges på efteruddannelse og opkvalificering af de mange kompetencer, vi allerede har på de enkelte skoler.

Lærerne skal have vores autoritet tilbage, ja, og for at styrke lærernes autoritet, skal rammerne naturligvis være på plads, men vi skal også som profession tage vores opgave på os og insistere på at have mere indflydelse i de faglige rum, der er vores. Vejen til at genetablere lærernes autoritet går i min optik gennem autonomi, indflydelse, øget pædagogisk råderum, rimelige arbejdsvilkår, tillid og opbakning. Og det vil jeg gerne arbejde for. Derfor stiller jeg i år op til kredsstyrelsen.

 

OVERVEJER DU AT STILLE OP TIL STYRELSEN 

Hvis du overvejer at stille op eller vil høre mere om styrelsesarbejdet, så kontakt gerne formanden for at høre nærmere. 

Charlotte Holm kan kontaktes på tlf. 50 71 09 84 eller mail chho@dlf.org

Valgperioden er 2-årig og løber fra 1. april 2024 til 31. marts 2026.

Du kan få dit kandidatur offentliggjort på foreningens hjemmeside. Send portrætbillede og tekst til: 082@dlf.org

Portrætbillede skal være i høj opløsning (over 1 MB), og teksten må maksimalt være 1000 anslag eller 200 ord. 

Det er naturligvis også muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingen.

 

 

Emner

Målgruppe