Om OLF Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 20. august 2020 kl. 16:30 i ODEON - Dørene åbnes kl. 16:00

I lige år afholdes der valggeneralforsamling med valg til formand, næstformand, styrelse samt kongresdelegerede.

Generalforsamlingen sætter kursen for foreningens arbejde.

Reserver dagen! 

Bilag til generalforsamlingen offentliggøres løbende her på siden.


Resultat af valg: 

Styrelsen 2020 570X251
Anne-Mette Kæseler Jensen og Dennis Vikkelsø blev genvalgt, som henholdsvis formand og næstformand.

 

Følgende blev valgt til styrelsen med anførte stemmetal:

Jan Andersen 675

Charlotte Holm 613

Niels Munkholm Rasmussen 522

Ida Nordendorf Knudsen 415

Maria Persson 405

Ida Clemensen 324

Henrik Oxholm 272

 

Suppleanter til styrelsen:

Anette Vestergaard Madsen 166

Jonas Callesen 86

Nirmin Hamad 50

  


KANDIDATER TIL STYRELSEN I ODENSE LÆRERFORENING

 

VALG AF FORMAND

ANNE-METTE KÆSELER JENSEN, Formand for Odense Lærerforening 

STYRK FOLKESKOLEN

Folkeskolen er under voldsomt pres. Flere og flere forældre vælger folkeskolen fra. Hvis folkeskolen ikke længere er for de fleste, får vi et helt andet samfund, end det vi kender i dag. Folkeskolen er den vigtigste fælles kulturbærende institution. Den er fundamentet for, at vi i Danmark har høj grad af solidaritet, tillid, tryghed og tolerance. Folkeskolen er ikke en selvfølge, den skal vi kæmpe for at bevare.

Det kræver, at der arbejdes vedholdende for at sikre, at folkeskolen har vilkår, så den er det naturlige førstevalg for forældrene. Det kræver investeringer, så folkeskolen har reelle muligheder for at sikre alle børn en god skolegang. Det kræver engagerede lærere, som sikres vilkår og arbejdsmiljø, så de har mulighed for at forberede en god undervisning.

Det kræver en inklusionsindsats, der sikrer, at elever med særlige behov, får det rette tilbud – både af hensyn til dem selv og resten af klassen. Det kræver en konstant og vedholdende indsats.

Det vil jeg gerne fortsat stå i spidsen for.

 

VALG AF NÆSTFORMAND

DENNIS VIKKELSØ, Næstformand for Odense Lærerforening 

BESKYT VORES FORBEREDELSESTID

Jeg mener, at det er en skal-opgave i den centrale periodeforhandling at aftale en tilstrækkelig beskyttelse af lærernes forberedelsestid. Forberedelsestiden må ikke ende som den rest, der er til overs, når alle andre opgaver er fordelt. Lokalaftalen sikrer hver lærer 5 timers ugentlig individuel forberedelse. Men den øvrige forberedelse er ikke sikret tilstrækkeligt og er endt i en evig prioriteringskamp med alle de andre opgaver. Hensigtserklæringer er ikke nok, for de presses af skolernes økonomi og dagligdagslogistik.

MANGLENDE RESSOURCER SKABER MORALSKE DILEMMAER

Vi lærere er dedikerede og tager et kæmpe ansvar. Men når der ikke er tid nok, og når hverdagen er travl, ender vi ofte i moralske dilemmaer. Rammerne gør, at der sættes begrænsninger for vores faglighed, og at vi ikke altid kan levere den kvalitet, vi selv kan stå inde for, og som eleverne har fortjent? Dilemmaer af den slags må ikke individualiseres, for det slider os op. Det er en særlig opgave for skolelederne at hjælpe med de nødvendige prioriteringer. Med ledelsesret følger også ledelsespligt. Men i sidste ende er det politikerne, der har afsat for få ressourcer. Politikerne skal lave en genopretningsplan for folkeskolen i Odense – og vi hjælper gerne.

 

VALG AF STYRELSE

CHARLOTTE HOLM, Tidligere lærer på Abildgårdskolen, medlem af hovedstyrelsen i DLF og styrelsen i OLF

LÆRERNE VED, HVAD DER SKAL TIL

Det er lærernes mulighed for at kunne forberede god undervisning, der gør den store forskel. Og det er lige netop det, der betyder allermest for lærerne! Sikring af forberedelsestiden bør derfor stå højest på enhver arbejdsgivers liste over kvalitetssikring af folkeskolen.

Kongstanken om at effektivisere lærernes forberedelsestid via læringsplatforme og portaler har spillet fallit. Skolen er langt mere end det. Derfor skal lærernes professionelle råderum og dømmekraft igen være omdrejningspunktet i folkeskolen.

Tid på opgaveoversigterne er med til at skabe gennemsigtighed i lærerens komplekse arbejde. Mangel på åbenhed skaber utryghed og peger i retning af vilkårlig ledelse. Det gavner ikke nogen eller noget.

Lærernes arbejdsmiljø er presset på flere fronter, men inklusionen er stadig én af de allerstørste udfordringer. Desværre sker det alt for ofte, at resurserne ikke følger med ud i klasserne til de elever, der har krav på ekstra støtte. Det går ud over alle elever i klassen, og læreren står tilbage med en opgave, der ikke kan løses. Det må arbejdsgiverne tage ansvar for!

Jeg har fortsat mod, håb og kræfter til at forsætte kampen for medlemmerne og for folkeskolen både lokalt i OLF og centralt i DLF. 

Derfor genopstiller jeg.

 

NIELS MUNKHOLM RASMUSSEN, Lærer på Rosengårdskolen, medlem af styrelsen i OLF, tidligere medlem af hovedbestyrelsen i DLF

BEDRE FORBEREDELSE, INKLUSION OG SENIORORDNING

En bedre sikring af forberedelsestiden er kernen i vores didaktiske og metodiske tilrettelæggelse af undervisningen i skolefagene og hele omdrejningspunktet for værdien af en ny arbejdstidsaftale. Forberedelsestiden må ikke blive den rest, som er tilbage, når alle andre opgaver er fordelt. Det er aktuelt min vigtigste mærkesag. 

En anden mærkesag er en bedre seniorordning. Efter fjernelsen af aldersreduktionen med lov 409 er vi i dag de kommunalt ansatte, som har de dårligste muligheder for seniorordninger. Med udsigt til et meget langt arbejdsliv er det utåleligt, at der ikke engang er mulighed for en mindre arbejdsbyrde i den sidste del af ens lærerliv. 

Som det tredje er der arbejdet for et godt og målrettet undervisningstilbud til alle elever og især til de fagligt og socialt dårligste stillede elever, hvad enten der er tale om inklusion eller specialundervisning. 

Endelig skal vi som fagforening vedholdende gå efter en løn og nogle arbejdsvilkår, der svarer til det ansvar og de store opgaver, som vi har som lærere og børnehaveklasseledere. 

Derfor fortsætter jeg gerne endnu en periode med fagpolitik og pædagogik i Odense Lærerforening.

 

IDA CLEMENSEN, Lærer på Hunderupskolen, medlem af styrelsen i OLF

PROFESSIONSFRIHED ER MERE END METODEFRIHED

Kernen i vores forenings fagpolitiske arbejde er at skabe rammer og vilkår, så vi som den professionelle lærer og børnehaveklasseleder kan træffe valg ud fra viden, faglighed og erfaringer. Vi skal derfor fortsætte som fagforening med vedholdende at sætte retning for skolens indhold, for så sætter vi også retning for vores arbejdsvilkår. 

Det er derfor vigtigt, at vi får en central arbejdstidsaftale, som kan sikre den nødvendige tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen, og som kan sikre den nødvendige tid til alle de opgaver, der er forbundet med lærerarbejdet. Det skal ikke overlades til den enkelte lærer at prioritere i opgaver, der alle er vigtige, men som ikke kan løses med den nødvendige kvalitet, fordi der samlet set ikke er balance mellem opgaver og resurser. Så er vores professionsfrihed allerede stærkt begrænset og fællesskabet svækket.

Skoleledelsens forpligtigelse er derfor et andet centralt område i arbejdstidsaftalen. Det er vigtigt, at ledelsen tager sin rolle på sig, så opgaverne prioriteres og fordeles retfærdigt. Det skal være ledelsens ansvar at tydeliggøre, hvordan tiden til forberedelse er til stede, så den ikke forsvinder i hverdagens travlhed.

Med afsæt i ovenstående er jeg klar til bidrage til et fortsat stærkt fagpolitisk arbejde, der kan modvirke moralsk stress og understøtte det professionelle engagement, som er kendetegnet for vores stand.

 

JAN ANDERSEN, Lærer på Rosengårdskolen, fællestillidsrepræsentant, medlem af styrelsen i OLF

UNDERVISNING OG FORBEREDELSE

Skrider drømmen om den lærer, vi gerne vil være? Det er urimeligt. Tvivler vi på, hvad vi kan, fordi der er alt for meget, vi skal? Det er urimelige vilkår. Bliver vi overrendt, ja underløbet af dårlig økonomi, mange projekter, inklusion og afmønstring fra folkeskolen? Mindre overskud til det uforudsete i hverdagen?

Den moralske stress melder sig, fordi undervisning er så meget mere end standardisering, ensretning og målorgier. Lærerkulturen er drevet af faglig stolthed og nærværende viden om, hvordan klassen og eleverne egentlig er. Og fungerer sammen. Der er så meget vi skal, inden vi når til undervisningen. Og forberedelsen. Det er stærkt berigende, at undervisningen er forberedt. Didaktisk. Det er stærkt motiverende, at vi kan følge med i vores arbejde i og omkring klassen, og ikke bliver ramt af en kugleregn af dårlig samvittighed et par gange pr. kvartal. Eller oftere?

Jeg ønsker respekt for forberedelsen. Jeg tænker egentlig grænseløs respekt. Og pengene? Vi skal hele tiden sætte økonomien på dagsordenen over for borgmesteren, rådkvinden, direktøren, chefen og ledelsen. Kommunens budget, finansloven og udligningsreformen – alle økonomiske kilder skal slå positivt ud på vores lærerbarometer. Andet end fra middel til sløvt. Det er stærkt motiverende med holdbar tid til forberedelsen af undervisningen – ikke blot i alle perfekte verdener, men også i denne.

 

 

ANETTE VESTERGAARD MADSEN, Lærer på Tingløkkeskolen, medlem af styrelsen i OLF 

BEDRE BALANCE

Jeg vil have gennemskuelighed, retfærdighed og balance mellem tid og opgaver. Jeg vil have bedre opgaveoversigter, så det bliver lettere for lærerne at overskue, hvilken tid de har til de forskellige opgaver. Jeg vil ikke acceptere, at forberedelsestiden bliver ved med at være resttiden. Det presser arbejdsmiljøet og går ud over fagligheden og engagementet, når tingene ikke hænger sammen. Ovenstående var mit udgangspunkt for styrelsesarbejdet, og det er det stadig.

Jeg ønsker i allerhøjeste grad fortsat at være en del af OLF’s arbejde med at forbedre lærernes arbejdsvilkår for en bedre balance.

Derfor genopstiller jeg til OLF’s styrelse.

 

 

NIRMIN HAMAD, Lærer på H.C. Andersen Skolen, tidligere tillidsrepræsentant og nuværende medlem af styrelsen i OLF

ALLE ELEVERS RETSKRAV SKAL TILGODESES!

Lærernes mulighed for at lykkes med kerneopgaven og bruge vores professionelle dømmekraft er under et enormt pres. Siden 2013 er vores forberedelsestid og professionelle råderum blevet voldsomt beskåret, samtidig med at inklusionsopgaven er vokset. Det rammer vores mulighed for at planlægge og evaluere vores undervisning, så vi kan nå alle vores elever. Det er ikke i orden.

Folkeskolen i Odense har været ramt af store besparelser og et af de områder, som er hårdt ramt på grund af dette, er dansk som andetsprog. Selvom elevernes behov for særligt tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog er uændret, er vores mulighed for at give eleverne det, de har krav på, år efter år blevet beskåret.

Samtidig beslutter Odense Kommune, at nyankomne elever skal indskrives direkte i almenklasserne uden at kunne noget dansk. Det lægger endnu et pres på vores mulighed for at få alle elever til at lykkes. I de to år, hvor jeg har været en del af styrelsen, har jeg bl.a. været med til at kæmpe mod nedskæringer og dagsordensætte de udfordringer, der er opstået i forbindelse med måden, hvorpå modtagelsen af nyankomne elever har fundet sted.

Jeg genopstiller derfor til styrelsen, fordi jeg gerne vil fortsætte med at kæmpe for medlemmernes arbejdsvilkår og elevernes retskrav, både de gamle og de nye.

 

JONAS CALLESEN, Lærer og tillidsrepræsentant på H.C. Andersen Skolen

DEMOKRATI, TRANSPARENS OG SOLIDARITET

Vi skal blive bedre til at inddrage medlemmerne. Foreningslivet skal kendetegnes ved sammenhold, fælles oplevelser og vidensdeling.

Idealet må være en skolehverdag for hvert enkelt medlem, præget af kollegialitet, tryghed og udvikling med god tid til at levere det pædagogiske håndværk.

Der er stadig alt for meget vilkårlighed pga. bl.a. decentralt budgetansvar, hvilket fører til stressbelastninger og meningsløshed. Skolelederne skal have modspil af højt informerede TR'ere og medlemmer, der kender deres (ytrings)rettigheder og demokratiske muligheder- her skal vi som fagforening levere viden og argumenter, gerne med en styrkelse af faglig klubs arbejdsvilkår.

I periodeforhandlingerne lægger Bondo op til et samarbejdsspor- en farefuld færd, når der ikke er tilført folkeskolen væsentligt med midler og Undervisningsminister, PRT, ikke vil røre ved skoledagens længde.

Vi må sammen tage stilling til om samarbejdssporet/kommissionen er en syltekrukke eller et guldæg.

Vi skal rettidigt udvikle et strejkekoncept, som vi kan se os selv i, og hvor vi reelt kan vælge at ”nok er nok!”

Jeg vil arbejde for, at medlemmernes stemme styrkes gennem endnu bedre rammesætning af den demokratiske dialog- med plads til forskellige holdninger til både hverdagen og vejen til en overenskomst.

 

MARIA PERSSON, Lærer og tillidsrepræsentant på Tarup Skole

SAMMEN ER VI STÆRKEST

Med periodeforhandling lige rundt om hjørnet hvor vi forhåbentlig kommer af med vores åg, lov 409, og får en arbejdstidsaftale, er det vigtigt, at vi bakker op om fagforeningen. Resultater skaber ikke sig selv, men skabes i fællesskabet. Vi skal blive ved at sætte ord på de ting, der fylder i vores hverdag. Vi skal holde fast i, at vi vil vores folkeskole, at vi vil have et godt arbejdsmiljø. Vi skal stå sammen om ikke kun at finde løsninger, der hjælper her og nu, men også på den lange bane.

I Odense Lærerforening skal vi blive ved med at tage dialogen. Også med dem, vi ikke er enige med. Vi skal kunne rumme uenigheden for at nå til fælles løsninger.

Jeg vil arbejde for, at vi som fagforening bliver ved med at passe på hinanden og hinandens forskelligheder. Vi er alle lærere, og det, vi har til fælles, er vigtigere end det, der gør os forskellige. Vi skal blive ved med at tro på, at det fællesskab, vi har i fagforeningen, stadig er lige så stærkt om 30 år, som det er nu. Det er sammen, vi gør en forskel! Det er sammen, vi er stærkest.

 

HENRIK OXHOLM, Lærer og tillidsrepræsentant på Provstegårdskolen

ELEVER = SKOLE = LÆRERE

MinUddannelse, elevplaner, indstillinger, indberetninger, opmærksomhedsskemaer, BUF-møder, uddannelsesparathedsvurderinger, højere klassekvotienter, inklusionsopgaver, forældresamarbejde mm., og listen kunne fortsætte. Tilbage er undervisningen, og på en absolut sidsteplads er der forberedelsen. Forberedelsen til den daglige undervisning.

Ovenstående er alle vigtige opgaver, men ingen elever får en varieret og spændende undervisning med fokus på faglighed, dannelse og en oplevelse af at blive set, når opgavemængden er for stor, og der er for lidt tid til forberedelsen af ... kerneopgaven, nemlig undervisning og forberedelsen hertil.

Eleverne i de odenseanske folkeskoler har brug for undervisning, hvor den enkelte lærer har haft tid til at forberede en spændende, varieret og differentieret undervisning, og hvor der er et godt arbejdsmiljø med ro til fordybelse og mulighed for at opnå gode relationer til den enkelte elev.

Derfor – flere lærere ud på skolerne og færre opgaver, der ikke omhandler kerneopgaven. Et stop for luftige projekter, der stjæler forberedelsestiden og dermed lærerens mulighed for at lave god, reel undervisning.

 

IDA NORDENDORF KNUDSEN, Lærer og tillidsrepræsentant på Munkebjergskolen

DEN GODE SKOLE, KRÆVER GODE VILKÅR FOR LÆRERNE!

Når jeg ser på mine kolleger, ser jeg kun engagerede, omsorgsfulde, vedholdende, nysgerrige og inkluderende lærere, altså hverdagens superhelte! Det er lærere, der hver dag giver meget af sig selv for at levere den undervisning, som ydre rammer dikterer vilkårene for. Men hvad sker der, når disse ydre rammer også medfører mistrivsel for mine kolleger, gør dem syge og stressede? Hvem påtager sig ansvaret herfor?

Jeg vil gerne være med til at løfte opgaven. Tage ansvar for at skabe endnu bedre rammer og vilkår for os alle. Et sted, vi bør begynde, er lokalaftalen. Vi skal arbejde for at lokalaftalen ikke er til fri fortolkning på de enkelte skoler. Samme kommune, samme tolkning! Vi skal bruge fællesskabet og sammenholdet i OLF til at opnå gode aftaler for alle.

Jeg ønsker, at alle medlemmer af Odense Lærerforening kan mærke sammenhold og fællesskab. OLF i skolehverdagen – gennem mit arbejde som TR og styrelsesmedlem.

Ingen lærere i Odense skal blive syge af at passe deres arbejde, ingen lærere skal føle sig utilstrækkelige. Det kræver få ting for at gøre en god skole bedre, og det er endnu bedre vilkår for lærerne i Odense Kommune.

 

 


HVIS DU OVERVEJER AT STILLE OP TIL STYRELSEN 

Hvis du overvejer at stille op eller vil høre mere om styrelsesarbejdet, så kontakt gerne formanden for at høre nærmere.

Valgperioden er 2-årig og løber fra 1. september 2020 til 31. marts 2022.

Du kan også få kandidaturet offentliggjort på foreningens hjemmeside. Send portrætbillede og tekst til: 082@dlf.org

Portrætbillede skal være i høj opløsning (over 1 MB), og teksten må maksimalt være 1000 anslag eller 200 ord. 

Det er naturligvis også muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingen.